Revitalisatie wijk


Revitalisatieplan voor de metamorfose van een ruim 20 jaar oude verpauperde wijk in Vught. Breed project met een masterplan, diverse uitwerkingen, detailtekeningen, matenplannen, bestekteksten en veel overleg gedurende het planproces. Het betreft een integraal allesomvattend plan voor meerdere belanghebbenden en partijen. Gezocht is naar duurzame oplossingen voor de langere termijn om niet opnieuw de huidige problemen te krijgen. Bij de keuze van het groen, de bomen is gezocht naar ecologische meerwaarde en minimalisering van het beheer. Om de wensen en eisen in beeld te krijgen is onder de bewoners een enquête gehouden en mogelijke wensen daaruit meegenomen in het plan.

Het hele project heeft bijna een jaar gelopen om alle belanghebbende op een lijn te krijgen. Begonnen is met een grondige inventarisatie van de problemen, wensen en eisen van de diverse partijen. Tijdens diverse contactmomenten is er overleg gepleegd over het ontwerproces en  de stand van zaken. In de eindfase is er voor belanghebbenden een informatieavond georganiseerd om het plan te presenteren. Na deze presentatie zijn er nog wat kleine dingen veranderd en aangepast tot het uiteindelijke plan. Na oplevering bescheiden is er nog regelmatig werkoverleg met de civiele aannemer, bestekschrijver, gemeente, woningbouwstichting en de beheerder van het groen.